Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

308 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
30 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

5,9
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,7Maturity
6,5Pridaná hodnota
-Testovanie 9
8,1Prijímanie na VŠ v SR
8,9Nezamestnanosť absolventov
8,3Inšpekcia
1,6Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
71
65
61
na základe 67 žiakov
+Matematika
27
48
55
na základe 36 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
71
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
64
 
+Anglický jazyk B1
-
-
75
 
+Anglický jazyk B2
66
63
60
na základe 62 žiakov
+Anglický jazyk C1
17
55
63
na základe 26 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
35
42
50
na základe 4 žiakov
+Nemecký jazyk C1
-
-
68
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
75
 
+Matematika
-
-
77
 
+Maďarský jazyk
-
-
69
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
76
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
50
0,15
0,24
na základe 50 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
54
75 %
71 %
70 z 93 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
67
93 %
90 %
70 z 75 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
85
93
75
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
85
97
86
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
49
72
71
inšpekcia v šk. roku 2014/15
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
68
2,4
2,4
800 € na 330 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
61
10,3
13,0
34 učiteľov na 330 žiakov
+Využívanie IKT / DT
22
91 %
95 %
31 z 34 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
59
330
310
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,2 %
+Počet pedagógov
65
34
29
 

Komentár školy

PhDr.Jana Novákováho , zástupkyňa riaditeľky školy
Vízia školy: 'Škola plná pohody, radosti, tvorivosti, úsilia. Škola kvalitná a otvorená, kde sa žiak učí, ako sa učiť, ako premýšľať, ako sa stať manažérom vlastnej plnohodnotnej budúcnosti...' Gymnázium, Komenského 32, Trebišov patrí medzi najväčšie, najstabilnejšie a najuznávanejšie vzdelávacie centrá regiónu. Ako jedna z prvých škôl na Slovensku sme získali certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2001 na riadenie procesov.Výsledkami vo výchovno-vzdelávacom procese patríme medzi kvalitné školy na Slovensku. Spolu so svojimi súčasťami-jazykovou školou, školským strediskom záujmovej činnosti, školskou knižnicou , Akreditovaným testovacím centrom ECDL, Akreditovaným centrom pre získanie jazykového certifikátu s medzinárodnou platnosťou City&Guilds a OSD, školskou jedálňou ponúkame kvalitné služby pre verejnosť. V oblasti modernizácie priestorov školy sme spolu so zriaďovateľom-KSK-vypracovali a realizovali projekt celkovej rekonštrukcie školy v rámci ROP-infraštruktúra školstva, rekonštrukcia ukončená v auguste 2011. Vylepšili sa priestorové problémy, zmodernizovali sa laboratória fyziky, chémie, biológie, pribudli nové učebne pre výučbu cudzích jazykov a klasické učebne.Zároveň sa rozšíril fond modernej didaktickej techniky - dataprojektory, interaktívne tabule, vizualizéry. Úspechy žiakov- pravidelná účasť na krajskom kole -predmetové olympiády CHE, BIO, GEG, ANJ, NEJ.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.03.2020, 12:52, INEKO
Na tejto škole funguje vzdelávací program Akadémia veľkých diel. Jeho cieľom je rozvíjať čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie, schopnosť sústrediť sa a kultivovane diskutovať. Akadémia sa zároveň opiera o dobrú prax charakterového vzdelávania cez príbehy a veľké diela. Pozostáva z dvoch častí: online knižnice a diskusných seminárov v skupine 7 - 15 rovesníkov, ktoré vedie učiteľ - moderátor. Učitelia zapojení do programu prešli intenzívnym školením a sú súčasťou mentoringového programu Akadémie. Úlohou učiteľa nie je o dielach prednášať, ale posúvať diskusiu študentov pomocou špeciálne vypracovaných metodík ku každému dielu. Program sa sústredí na literatúru, filozofiu, hudbu, maľbu a filmy autorov, ktorí formovali západnú civilizáciu a otvárajú dôležité životné otázky. Vďaka forme a obsahu programu si tak študent formuje nie len svoje zručnosti a myseľ, ale aj charakter.