Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Vylepšili sme portál o školách a doplnili nové údaje

2.12.2013, tlačová správa

V súčasnosti prichádzame už s druhou verziou portálu, a to spolu s doplnením novších údajov. Pripravili sme viaceré vylepšenia portálu, a to jednak po jeho obsahovej stránke (nové funkcie), ako aj po prezentačnej (nový dizajn). Najvýraznejšou zmenou je vylepšenie rebríčkov škôl, kde po novom uvádzame 30 najlepšie umiestnených (resp. po registrácii na portáli všetkých) škôl v rámci každého kraja a podľa jednotlivých typov škôl.

zobraziť celú tlačové správu

Metodika hodnotenia škôl

1.12.2013, metodika

Metodika, na základe ktorej vznikli zoznamy najlepších základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Sledovali sme výsledky za uplynulé 4 školské roky vo vybraných maturitných predmetoch, v testovaní 9 zo slovenského jazyka a matematiky, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov stredných škôl.

stiahnuť celú metodiku

Kam na strednú školu

4.4.2013, blog

Do 10. apríla musia žiaci alebo ich rodičia poslať prihlášky na stredné školy. Aby sme im pomohli pri rozhodovaní, ale najmä, aby sme ich motivovali k vyššej pozornosti výberu školy, podobne ako pred pár mesiacmi, keď sme zverejnili zoznamy základných škôl, ponúkame žiakom a ich rodičom zoznamy gymnázií a stredných odborných škôl. Ide o štvrtinu gymnázií a stredných odborných škôl s najlepšími výsledkami žiakov v každom kraji podľa hodnotenia INEKO.

stiahnuť celý blog

Kam na základnú školu

17.1.2013, blog

25.1. a 26.1. budú rodičia zapisovať deti do základných škôl. Aby sme im pomohli pri rozhodovaní, ponúkame zoznamy škôl pre každé krajské mesto, ktoré mali v školskom roku 2011/2012 najlepšie výsledky v celoštátnych štandardizovaných testoch – Testovanie 9. Zoznamy sú uvedené v poradí podľa skóre školy, ktoré sme vypočítali na základe spriemerovaných výsledkov testov z Matematiky a Slovenského jazyka.

zobraziť celý blog

Analýza informácií, ktoré majú školy podľa zákona povinnosť zverejňovať

27.11.2012, analýza

Cieľom analýzy je priniesť prehľad o sade informácií, ktoré majú povinnosť zverejňovať základné a stredné školy v SR a ktoré môžu vypovedať o ich kvalite a výsledkoch vzdelávania. Súčasne v nej navrhujeme odporúčania, ktoré ďalšie informácie by mala dostávať verejnosť a tiež odporúčania na zlepšenie zberu a prezentácie týchto údajov. Zastávame názor, že pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodovať napríklad pri voľbe konkrétnej školy. Ak tiež rodičom, žiakom ale aj samotným školám umožníme vzájomné porovnávanie škôl podľa relevantných kritérií, môže to prispieť k zvyšovaniu celkovej kvality vzdelávania.

stiahnuť celú analýzu

Začnime merať pridanú hodnotu škôl

27.11.2012, blog

„Co neměříme, ani neřídíme“ – tento titulok dal poradca ministra zdravotníctva v ČR Pavel Vepřek článku o potrebe merania kvality a efektívnosti v zdravotníctve. Nazdávame sa, že potreba merať kvalitu a efektívnosť je rovnako aktuálna aj v školstve. Pokiaľ majú rodičia viac kvalitných informácií o škole, na ktorú chodia ich deti, môžu jej efektívnejšie pomáhať, prípadne vytvárať tlak na zlepšenie. Ak tiež rodičom, žiakom, tvorcom politík, novinárom, ale aj samotným školám umožníme vzájomné porovnávanie škôl podľa relevantných kritérií, môže to prispieť k zvyšovaniu celkovej kvality vzdelávania.

stiahnuť celý blog

Drahšie školy nie sú vždy kvalitnejšie

4.7.2012, blog

Ministerstvo školstva má spomedzi všetkých ministerstiev najväčší rozpočet, avšak výdavky na vzdelávanie oproti HDP patria na Slovensku medzi najnižšie v OECD. Mali by sme teda zvyšovať výdavky na vzdelávanie a tiež efektívnejšie rozdeľovať dostupné zdroje. Pri meraní efektívnosti ide primárne o vzťah medzi kvalitou škôl a nákladmi pre štát na ich financovanie. Snaží sa však štát rozdeľovať prostriedky pre školstvo efektívne, teda sú kvalitnejšie školy podporované viac? Zamerajme sa na stredné školstvo, teda na stredné odborné školy a na gymnáziá.

zobraziť celý blog

Známky by o prijatí na gymnázium rozhodovať nemali

28.6.2012, blog

V ostatnom čase prebieha vo verejnosti diskusia o návrhu ministra školstva Dušana Čaploviča selektovať žiakov, ktorí po skončení základnej školy môžu ísť na gymnáziá a ktorí na ne ísť nemôžu. Včera, 27. júna, dokonca vláda odobrila ministrov návrh. Jeho hlavná myšlienka spočíva v stanovení hornej hranice priemernej známky na vysvedčení, ktorú žiak nesmie prekročiť, aby sa mohol hlásiť na gymnázium. Aký zmysel má triediť žiakov takýmto spôsobom? Ponúka sa odpoveď, že najlepšie známky dosahujú práve najlepší žiaci, a teda ministrov návrh bude garantovať vyššiu kvalitu študentov na gymnáziách. Je to však skutočne pravda?

zobraziť celý blog

Portál o základných a stredných školách

31.1.2012, blog

Inštitút INEKO uvádza do prevádzky internetový portál, ktorého cieľom je prezentovať verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. Používateľ si môže zobraziť profily jednotlivých škôl, alebo si zostaviť vlastné rebríčky podľa rôznych kritérií, pričom k dispozícii má celkovo 30 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak rodičom a budúcim žiakom, ale aj samotným školám, pretože sa budú môcť porovnávať a motivovať k lepším výsledkom. Jedným z hlavných cieľov projektu je v dlhodobom horizonte prispieť k zvyšovaniu kvality škôl na Slovensku.

zobraziť celý blog