Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Školská 29, Bánovce nad Bebravou

301 žiakov (z toho 0 externých)
7 zo sociálne znevýhodneného prostredia
22 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

5,9
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,5Testovanie 5
6,3Inšpekcia
7,3Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
30
53
57
na základe 34 žiakov
+Matematika
31
54
57
na základe 34 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
52
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
26
54
59
na základe 39 žiakov
+Matematika
67
66
59
na základe 39 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
55
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
61
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
42
80
80
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
12
69
83
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
43
72
72
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
90
0,0
0,3
0 € na 327 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
17
7,0
10,9
23 učiteľov na 327 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
95 %
23 z 23 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
75
327
219
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
10
14
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
3,1 %
7,3 %
+Počet pedagógov
71
23
18
 

Komentár školy

Mgr. Renata Jamrichová, riaditeľka školy
Sme plne organizovaná škola s výhodnou lokalizáciou, dostatočne vzdialená od rušných komunikácií. Poloha školy umožňuje vychádzky do prírody a vyučovanie v pokojnom a stále zelenom areáli školy. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania chceme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu nasmerovať v tejto informačnej spoločnosti na uvedomenie si významu vzdelávania, na rozvoj kritického myslenia žiakov, rozvíjanie ich schopností orientovať sa v explózii informácií - učiť žiakov rozumieť im a vedieť ich tvorivo využiť. Máme veľmi dobré vybavenie odborných učební. Tri učebne s počítačmi sa intenzívne využívajú nielen na vyučovacích hodinách rôznych predmetov, ale i na krúžkovej činnosti a činnosti ŠKD. Tieto učebne taktiež poskytujeme rôznym inštitúciám na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v našom okrese. Ďalšie odborné učebne - jazykové laboratórium, učebňa na vyučovanie chémie a fyziky, 5 učební s interaktívnymi tabuľami poskytujú možnosti na zavádzanie nových foriem a metód vo vyučovaní. Už 5. rok máme otvorenú triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci v tejto triede dosahujú výborné výsledky. Ako jediná škola v našom okrese sme v školskom roku 2011/2012 otvorili už po šiestykrát nultý ročník pre deti, ktoré v 6 rokoch nedosiahli školskú zrelosť. Veľký dôraz kladieme i na pohybové aktivity žiakov, v každom ročníku sme posilnili telesnú výchovu z 2 na 3 hodiny týždenne. Realizáciu športu umožňuje dostatočne veľký areál školy s ihriskami, letnou telocvičňou, 2 telocvičňami v budove školy a posilňovňou. V neposlednom rade už viac rokov využívame funkciu asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre integrované deti. Jedným z cieľov výchovy a vzdelávania v našej škole je zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT, vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.

Komentáre používateľov