Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava - Ružinov

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

-
Špeciálne školy nemajú údaje potrebné pre výpočet hodnotenia
čo to znamená?
-Maturity
-Pridaná hodnota
-Testovanie 9
4,5Prijímanie na VŠ v SR
-Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
0,0Mimoriadne výsledky
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
43
 
+Matematika
-
-
32
 
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
44
 
+Anglický jazyk B1
-
-
50
 
+Anglický jazyk B2
-
-
67
 
+Anglický jazyk C1
-
-
48
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
39
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
53
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
57
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
72
 
+Matematika
-
-
66
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-0,04
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
31 %
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
89 %
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
72
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
61
0,0
1,5
0 € na žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
-
-
12,2
 
+Využívanie IKT / DT
-
-
92 %
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
306
+Počet externých žiakov
 
-
22
+Podiel externých žiakov
 
-
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
0,5 %
+Počet pedagógov
-
-
34
 

Komentár školy

Mgr. Jana Mináriková, riaditeľka
Stredná odborná škola drevárska SOŠ drevárska poskytuje vzdelávanie v študijných a učebných odboroch zameraných na opracovanie dreva. Odborné vzdelávanie zabezpečujú – architekti, reštaurátori, akademickí maliari a sochári v architektonickej tvorbe, reštaurovaní a konzervovaní umeleckých artefaktov, vo voľnej maliarskej a kresliarskej tvorbe, v neodmysliteľnej súčinnosti s výučbou dejín, umenia a kultúry. K škole patria dielne pre žiakov na Galvaniho ul., kde sa môžu zdokonaľovať v manuálnych zručnostiach a overovať si v praxi teoretické poznatky. Na Ivánskej ceste, v blízkosti školy, sa nachádza školský internát pre žiakov žijúcich mimo Bratislavy. Aktivity školy sú zamerané na rozvoj poznávacích schopností, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, sebadisciplíny, predovšetkým prostredníctvom krúžkovej činnosti školy a spolupráce: Slovenskou národnou galériou – workshopy pre žiakov, Slovenským národným múzeom – reštaurovanie kultúrnych pamiatok žiakmi, Metodickým centrom v Bratislave – výstavy prác žiakov , účasť na vedomostných olympiádach cudzích jazykov ANJ, NEJ, matematických súťaží Maks, Klokan, účasť na športových podujatiach organizovaných Ministerstvom školstva a SAŠŠ, v rámci finančnej gramotnosti Poznaj svoje peniaze, spolupráca s ŠIOV - zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť- účasť v národnom kole, prezentácia JUVYR, spolupráca s Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania – opakovane medzinárodný projekt COMENIUS. V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia si žiaci založili firmu, bližšie na http://youtu.be/NzZmUpX6tYY Študijné odbory: Umelecké odbory: Tvorba nábytku a interiéru 8242 6 01 Odbor tvorba nábytku a interiéru je zameraný na prípravu absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného aj individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení úloh samostatne ako aj v tíme. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Konzervátorské a reštaurátorské práce 8264 6 03 Odbor konzervátorské a reštaurátorské práce je zameraný na prípravu absolventov, ktorí po ukončení školy budú pracovať ako konzervátori v múzeách a galériách, ako členovia väčších reštaurátorských tímov vedených zodpovedným reštaurátorom. Ako samostatne podnikajúci subjekt zameraný na opravu umelecko-remeselných výrobkov z dreva. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Technické odbory: Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 6 02 Odbor drevárstvo a nábytkárstvo je zameraný na získanie vedomostí a zručností z oblasti výroby nábytku a zariadení pre interiéry, stavebno-stolárskych výrobkov, konštrukcií nábytku, informatiky a znalosť dvoch cudzích jazykov. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Nadstavbový študijný odbor Drevárska a nábytkárska výroba 3347 4 Odbor je určený pre absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik, ktorí chcú získať úplné stredné vzdelanie s maturitou. Je zameraný na prípravu absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik ktorí si rozširujú teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti výroba nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, čalúnnických výrobkov, ekonomiky, hospodárskej korešpondencie a cudzieho jazyka. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Učebné odbory: Umelecký stolár 8557 2 Stolár 3355 2 Čalúnnik 3370 2 V týchto trojročných učebných odboroch sa žiaci pripravujú na povolanie stolár a čalúnnik. Získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti náuky o dreve, a ostatných materiálov používaných pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, praktické zručnosti na drevoobrábacích strojoch používaných na výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Kontaktné údaje: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava telefón:202/43337601,e-mail: skola@drevarska.sk, http://www.drevarska.sk Osobný kontakt: Školu je možné navštíviť denne počas školského roka od 8,00 do 15,00 hod

Komentáre používateľov