Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola s MŠ, Rakovice 15, Rakovice

184 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
15 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

6,1
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,9Testovanie 5
7,3Inšpekcia
7,6Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
54
60
57
na základe 30 žiakov
+Matematika
46
59
57
na základe 30 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
52
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
15
50
59
na základe 19 žiakov
+Matematika
52
62
59
na základe 19 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
55
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
61
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
60
88
80
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
72
90
83
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
18
63
72
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
90
0,0
0,3
0 € na 181 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
39
8,3
10,9
15 učiteľov na 181 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
95 %
15 z 15 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
54
181
219
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
14
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
7,3 %
+Počet pedagógov
50
15
18
 

Komentár školy

Mgr.Stanislava Janošíková, poverená vedením školy
Na skvalitnenie a modernizáciu vzdelávacieho procesu máme zriadené jazykové laboratórium so 14 žiackymi stanicami a interaktívnou tabuľou, počítačovú učebňu s 22 počítačovými stanicami pre žiakov, zatiaľ máme štyri triedy vybavené interaktívnymi tabuľami. Na vyučovanie telesnej výchovy máme zrekonštruovanú telocvičňu s dostatočným športovým vybavením, v letných mesiacoch je k dispozícii vonkajší športový areál. Pracujeme s talentovanými žiakmi, zúčastňujeme sa predmetových olympiád a súťaží, športových súťaží. Pre žiakov s poruchami učenia a začlenených žiakov máme asistenta učiteľa, ktorý s tými žiakmi pracuje individuálne. V škole máme zriadenú školskú knižnicu v nových zrekonštruovaných priestoroch, ktorá je otvorená jeden krát za týždeň aj obyvateľov obce. Žiaci po skončení vyučovania majú možnosť pobytu v školskom klube detí. Ponúkame možnosť výučby cudzieho jazyka od 1.ročníka (formou krúžkov). Mimoškolskú činnosť zabezpečuje Školské stredisko záujmovej činnosti, kde môžu žiaci navštevovať rôzne záujmové útvary. V tomto školskom roku bolo otvorených 30 záujmových útvarov. Záujmové útvary sa otvárajú podľa záujmu žiakov v danom školskom roku. Redakčný krúžok vydáva školský časopis pod názvom 'Školské noviny'. Škola má nadviazanú partnerskú činnosť a spoluprácu so Základnou a materskou školou v Čimeliciach v ČR.

Komentáre používateľov