Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

66 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
15 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

6,3
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Maturity
7,4Pridaná hodnota
-Testovanie 9
6,3Prijímanie na VŠ v SR
5,6Nezamestnanosť absolventov
3,1Inšpekcia
9,5Mimoriadne výsledky
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Ohodnoťte školu

1,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
92
52
43
na základe 14 žiakov
+Matematika
-
-
32
 
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
44
 
+Anglický jazyk B1
86
60
50
na základe 13 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
67
 
+Anglický jazyk C1
-
-
48
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
39
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
53
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
57
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
72
 
+Matematika
-
-
66
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
75
1,95
-0,04
na základe 13 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
54
29 %
31 %
4 z 14 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
100
100 %
89 %
4 z 4 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
29
66
72
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
12
63
79
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
0
39
65
inšpekcia v šk. roku 2015/16
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
100
22,6
1,5
1 400 € na 62 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
91
16,1
12,2
10 učiteľov na 62 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
92 %
10 z 10 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
5
62
306
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
5
10
34
 

Komentár školy

Ing. Eva Stručková, riaditeľka školy
SOŠ záhradnícka vzdeláva žiakov v odbore 4228 6 záhradnícka výroba a služby a 3916 6 životné prostredie. Škola sa zameriava na floristiku, sadovnícku tvorbu, produkčné ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, sadovníctvo,ochranu životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie. Areál školy umožňuje štúdium žiakov z celého Slovenska, škola má vlastný internát a školskú jedáleň. Vedomosti a zručnosti žiaci získavajú a overujú v botanickej záhrade, pomologickom sade, demonštračných plochách a v skleníkoch. Škola ponúka svojim žiakom možnosti zahraničných praxí v Rakúsku,v Nemecku,v Španielsku- Malorke, v Čechách a v Poľsku. Spolupracujeme s profesnými odbornými združeniami ako je Ovocinárska únia, ISA Slovensko, EKOTREND, ZABOZAH, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Výmenné pobyty v partnerských školách cez projekty Leonardo d.V. a Comenius umožňujú získať žiakom veľa nových vedomostí a rozvíjať jazykové zručnosti. Žiaci školy sa zúčastňujú mnohých súťaží v odborných zručnostiach kde získavajú vynikajúce umiestnenie - Súťaž v reze o zlaté nožnice, Jablko roka, floristické súťaže Floracup Bratislava, Dečínska Kotva, Brnianska ruža a Victoria Regia- národné majstrovstvá vo floristike s medzinárodnou účasťou, ktorú naša škola organizuje. Victoria Regia je zaradená medzi súťaže v zručnostiach Skills Slovakia pod záštitou MŠ SR. Škola je tiež vyhlasovateľom súťaže výtvarno - literárnej súťaže Klasici v komikse. Našim žiakom ponúkame mnoho voľnočasových aktivít na športoviskách školy, krúžkoch, podujatiach, ktoré škola organizuje. Od roku 2012 pôsobíme ako centrum vzdelávania v záhradníctve.

Komentáre používateľov

28.11.2017, 12:51, Eva Stručková
Od školskom roku 2017/2018 škola ponúka nový študijný odbor 4240 m záhradný dizajn. Odbor je zameraný na humanizáciu kultúrneho, spoločenského a pracovného prostredia prostredníctvom floristických kompozícií. záhradných úprav a záhradného dizajnu a ozdravovania prostredia rastlinami. Absolventi odboru 4228 M záhradnícka výroba a služby sú žiadaní na trhu práce najmä pre kvetinové predajne, záhradné centrá, ovocinársku a zeleninársku prax.