Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

468 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
34 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

8,9
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,3Maturity
-Pridaná hodnota
-Testovanie 9
3,2Prijímanie na VŠ v SR
9,4Nezamestnanosť absolventov
7,6Inšpekcia
6,3Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

3,0

4 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
99
75
61
na základe 53 žiakov
+Matematika
81
63
55
na základe 23 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
71
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
64
 
+Anglický jazyk B1
-
-
75
 
+Anglický jazyk B2
97
75
60
na základe 52 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
63
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
50
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
68
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
85
83
75
na základe 58 žiakov
+Matematika
92
90
77
na základe 58 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
69
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
76
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,24
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
8
44 %
71 %
24 z 54 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
9
80 %
90 %
24 z 30 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
50
75
75
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
69
95
86
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
75
78
71
inšpekcia v šk. roku 2014/15
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
74
3,4
2,4
1 600 € na 473 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
4
7,4
13,0
35 učiteľov na 473 žiakov
+Využívanie IKT / DT
30
94 %
95 %
33 z 35 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
78
473
310
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,2 %
+Počet pedagógov
69
35
29
 

Komentár školy

Mgr. Jana Zrníková, riaditeľka školy
Motto: Prichádza talent, odchádza osobnosť. Charakteristika štúdia: Gymnázium Varšavská cesta s osemročnou dĺžkou štúdia poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 2, ISCED 3A) ukončené maturitnou skúškou. Záujemcom o štúdium ponúkame kvalitný učebný plán, kvalifikovaných a zanietených pedagógov, široký výber mimoškolských aktivít, možnosť sebarealizácie a uplatnenia talentu v súťažiach a absolventom vysokú kvalitu vzdelania, jazykové zručnosti, schopnosť komunikovať, prezentovať seba i svoje vedomosti a uspieť v ďalšom štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí. Štúdium je určené pre žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí dosahujú výborné vzdelávacie výsledky a majú predpoklad pre štúdium na strednej škole gymnaziálneho typu. Súčasťou školy je školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ) a školská jedáleň, ktoré dotvárajú obraz školy ako strediska vzdelávania a výchovy pre mladých ľudí od 11 do 19 rokov s celodenným zabezpečením činnosti pod pedagogickým vedením s možnosťou stravovania. Cieľom školy je výchova všestranne vzdelaného žiaka, ktorý je motivovaný k celoživotnému vzdelávaniu, vychovávaný k tvorivému a logickému mysleniu a ktorý je pripravený riešiť rôznorodé problémové situácie. 98 % absolventov školy pokračuje v štúdiu na vysokých školách, z toho približne 50 % v zahraničí (najmä v ČR) a vyše 50 % študentov si vyberá štúdium zamerané na prírodné resp. technické vedy. Študentský život pulzuje najmä vďaka Žiackej školskej rade, študenti môžu rozvíjať svoje nadanie, záujmy, zúčastňovať sa na kultúrnych i humanitárnych podujatiach, organizovať rôzne akcie pre kamarátov. Partneri školy. Tradičná je spolupráca školy a Rodičovského združenia pri organizácií významných podujatí - reprezentačného plesu školy, imatrikulácii, stužkovej slávnosti, záveru školského roku. Ceníme si nielen finančnú a materiálnu pomoc, ale najmä morálnu podporu zo strany rodičov a účasť na riešení spoločných problémov. Spolupráca s ďalšími partnerskými subjektmi: - výmenné pobyty so školami v zahraničí, spolupráca s Rotary klubom, so školami na Slovensku, - so Žilinskou univerzitou - spoločné projekty, - s Centrami voľného času - organizovanie i účasť na súťažiach, olympiádach, - s humanitnými a sociálnymi partnermi - napr. Stanica Záriečie, Nadácia Krajina Harmónie, Nadácia Pontis, Jašidielne, Červený kríž - darcovstvo krvi, - s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, - s Považskou galériou, knižnicou - výstavy, vernisáže, besedy, - so Slobodou zvierat - organizovanie zbierok, besied, - so športovými klubmi. Projekty: - zahraničné pobyty v rámci projektov Cezhraničnej spolupráce, SOKRATES, COMMENIUS, - zamerané na využívanie netradičných foriem a metód výuky (projektové, zážitkové, problémové vyučovanie, tvorivé písanie a i.), - zamerané na modernizáciu školy - projekt Obnovy školy, - zapájanie sa do spoločných projektov so Žilinskou univerzitou - podpora prírodovedného a technického vzdelania - napr. Týždeň vedy a techniky, - dlhodobé projekty: Globálny etický program (etické normy v podnikaní), Viem, že... (preventívny program boja proti násiliu, drogám, iným závislostiam v spolupráci s políciou), - školské projekty a projekty ŠSZČ - Najzdatnejšia trieda, Zelená trieda, Super trieda... Školský vzdelávací program Gymnázium ponúka v ročníkoch 1. - 4.: - anglický jazyk + výber z troch ďalších cudzích jazykov (nemecký, francúzsky, ruský) - nové predmety: hlavolamatika (rysovanie a matematické hlavolamy) - 2. ročník, regionálna kultúra - 4. ročník, - rozšírené vyučovanie predmetov v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom: anglický jazyk, nemecký, francúzsky resp. ruský jazyk, matematika, fyzika, biológia, chémia, geografia, dejepis, telesná a športová výchova, etická/náboženská výchova, - kurzy - plavecký - 2. ročník, lyžiarsky - 3. ročník, - exkurzie - podľa plánov činnosti jednotlivých predmetových komisií. V ročníkoch 5. - 8. výber vzdelávacej cesty a diferenciácie štúdia: - blok - prírodné vedy - 1 trieda s rozšíreným počtom hodín: matematika, fyzika, informatika, geografia, biológia, telesná a športová výchova, - nový predmet: práca s textom - 6. ročník - blok - cudzie jazyky - 1 trieda s rozšíreným počtom hodín: anglický jazyk, 2. cudzí jazyk, geografia, informatika, biológia, - nové predmety: práca s textom - 6. ročník, mediálna výchova - 7. ročník, - oba bloky - voliteľné semináre - príprava na vysokoškolské štúdium v počte 6 hodín v 7. ročníku a v počte 10 hodín v 8. ročníku, - kurzy - lyžiarsky - 5. ročník, kurz ochrany a obrany človeka - 7. ročník, - exkurzie - podľa plánov činnosti jednotlivých predmetových komisií. Profil absolventa nášho gymnázia nájdete na www.gvarza.edu.sk (dokumenty - Školský vzdelávací program) Mimo vyučovania (niekedy aj počas)..... - školské stredisko záujmovej činnosti (6.30 - 16.30) - zábava, oddych, športové aktivity, milé vychovávateľky (2 miestnosti strediska, počítače, telocvičňa, stolný tenis), - vyše 40 záujmových útvarov - rozvoj talentu a záujmov pod pedagogickým vedením, - aktivity organizované žiackou školskou radou (tvorivé dielne, koncerty, diskotéky, zbierky...), - vedomostné, športové i umelecké súťaže - postup až na medzinárodnú úroveň, - voľný prístup k internetu, - besedy, prednášky, divadlo, kino, koncerty, exkurzie... - priestor na sebarealizáciu - vydávanie školského časopisu, tvorba projektov, podpora realizácie dobrých nápadov.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 4,9 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 14. miesto v rámci celého Slovenska.