Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SPŠ strojnícka, Petőfiho 2, Komárno

528 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
54 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

6,9
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,5Maturity
6,5Pridaná hodnota
-Testovanie 9
7,9Prijímanie na VŠ v SR
7,7Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
8,6Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
53
43
43
na základe 23 žiakov
+Matematika
66
36
32
na základe 40 žiakov
+Maďarský jazyk
47
50
49
na základe 108 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
50
46
44
na základe 108 žiakov
+Anglický jazyk B1
76
56
50
na základe 84 žiakov
+Anglický jazyk B2
30
63
67
na základe 40 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
48
 
+Nemecký jazyk B1
66
42
39
na základe 6 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
53
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
57
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
72
 
+Matematika
-
-
66
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
72
1,66
-0,04
na základe 20 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
75
48 %
31 %
63 z 130 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
40
90 %
89 %
63 z 70 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
72
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
81
3,3
1,5
1 800 € na 552 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
35
10,3
12,2
57 učiteľov na 552 žiakov
+Využívanie IKT / DT
43
98 %
92 %
56 z 57 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
92
552
306
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
91
57
34
 

Komentár školy

Ing. Timea Pásztor, zástupkyňa riaditeľa
SPŠ - ISzKI Komárno bola založená v roku 1951, máme teda za sebou už 60-ročnú tradíciu vyučovania na tejto škole v rôznych odboroch. Žiaci môžu u nás študovať v štyroch študijných odboroch: 2381 6 strojárstvo, 2675 6 elektrotechnika, 3918 6 technické lýceum, 3917 6 02 technické a informačné služby so zameraním na strojárstvo. Všetky študijné odbory sú štvorročné s maturitou, s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Sme jednou z najväčších odborných škôl v celom Nitrianskom regióne, čo sa týka počtu žiakov. Budova je situovaná v centre mesta, ľahko prístupná. Technická vybavenosť školy je na veľmi vysokej úrovni v porovnaní s inými školami v regióne - odborne vyučujeme technické predmety v 15 laboratóriách a odborných učebniach. Naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky nielen v technických, ale aj v jazykových, spoločensko-vedných, prírodovedných a športových súťažiach. Dôkazom toho sú aj dva úspešne pracujúce divadelné krúžky na škole, jeden v slovenskom a jeden v maďarskom jazyku. Štátny vzdelávací program nám dáva priestor na zavádzanie netradičných odborných predmetov, ako napr. Alternatívne zdroje energie, týmto sa snažíme priblížiť k aktuálnej problematike využitia energií a tak rozšíriť možnosť uplatnenia sa našich študentov. Na škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk v 5 špeciálnych jazykových učebniach. Na praktické vyučovanie slúžia jednotlivé laboratóriá, dielne a počítačmi vybavené miestnosti, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni. Praktické vyučovanie prebieha v priestoroch školy. Okrem iných máme k dispozícii CNC miestnosť, elektrotechnické laboratóriá, technologické laboratórium. Naša škola bola certifikovaná spoločnosťou IES London (International Education Society - Medzinárodná Edukačná Spoločnosť) na úroveň BB/I/bbb. Naši absolventi môžu požiadať o vystavenie medzinárodného certifikátu o úrovni ukončenej školy, ktorý je uznávaným dokladom k maturitnému vysvedčeniu. Tradične sa zapájame aj do celosvetového sieťového akademického programu — CISCO Networking Academy — s možnosťou získania medzinárodne uznávaného certifikátu sieťového špecialistu. Študenti majú možnosť po ukončení štúdia získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky UBP SR. Krúžkové činnosti v rôznych odvetviach a kategóriách sa zameriavajú hlavne na prírodovedné predmety, cudzie jazyky, odborné predmety, kultúru a šport. Na športovanie máme výborné podmienky, nakoľko škola má jednu veľkú a jednu malú telocvičňu, priestor vyhradený pre stolný tenis, posilňovňu a dvor s dvomi športovými ihriskami, ktoré sú výhodné najmä pre loptové hry. Každoročne sa v rámci školy koná športový deň, majstrovstvá školy zamerané najmä na ľahkú atletiku, futbal, stolný tenis, volejbal či basketbal. Úspešnosť našich športových aktivít odzrkadľuje aj fakt, že medzi našimi bývalými študentmi sú reprezentanti Slovenska, majstri Európy, majstri sveta či olympijský víťaz. Škola má plne vybavený školský internát s jedálňou priamo v areáli školy, ktorý poskytuje ubytovanie a stravovanie nielen našim žiakov, ale aj žiakom z ďalších komárňanských škôl. Takmer 2/3 žiakov pokračujú v štúdiu na vysokých školách technického či ekonomického zamerania. Žiaci, ktorí po maturite nechcú ďalej študovať, sa ľahko uplatnia v praxi, nakoľko disponujú dostatočnými odbornými vedomosťami.

Komentáre používateľov