Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium H.S. s VJM, Biskupa Királya 5, Komárno

556 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
46 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

7,3
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,9Maturity
-Pridaná hodnota
-Testovanie 9
6,0Prijímanie na VŠ v SR
8,1Nezamestnanosť absolventov
5,7Inšpekcia
7,6Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
61
 
+Matematika
83
64
55
na základe 43 žiakov
+Maďarský jazyk
70
74
71
na základe 121 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
50
62
64
na základe 121 žiakov
+Anglický jazyk B1
-
-
75
 
+Anglický jazyk B2
78
67
60
na základe 114 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
63
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
63
50
50
na základe 6 žiakov
+Nemecký jazyk C1
-
-
68
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
75
 
+Matematika
27
72
77
na základe 25 žiakov
+Maďarský jazyk
83
73
69
na základe 25 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
0
71
76
na základe 25 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,24
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
14
55 %
71 %
67 z 121 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
36
88 %
90 %
67 z 76 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
51
75
75
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Podmienky výchovy a vzdelávania
22
78
86
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Výchovno-vzdelávací proces
45
71
71
inšpekcia v šk. roku 2010/11
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
96
10,9
2,4
6 200 € na 569 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
12
7,9
13,0
45 učiteľov na 569 žiakov
+Využívanie IKT / DT
33
96 %
95 %
43 z 45 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
88
569
310
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,2 %
+Počet pedagógov
84
45
29
 

Komentár školy

Imre Andruskó, riaditeľ školy
1. Študijné odbory denného štúdia a ich číselné kódy: 79025-gymnázium; škola má triedy so 4-, 6- a 8-ročným gymnaziálnym štúdiom 2. Charakteristika školy - zviditeľnenie školy z hľadiska kvality vyučovania: Gymnázium Hansa Selyeho s VJM Komárno je najväčším gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským v Nitrianskom kraji, ktoré má žiakov z 11 okresov. V školskom roku 2011/2012 má 20 tried, počet žiakov je 525, ktorí sa učia pod vedením 45 členného pedagogického zboru. V súčasných ročníkoch na základe školského vzdelávacieho programu sú triedy s hodinovou dotáciou pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika a telesná výchova. Mnohostranná a veľmi náročná starostlivosť o talentovaných žiakov je tradíciou gymnázia už viac desaťročí. Žiaci školy ako členovia reprezentačných tímov SR na Medzinárodných študentských olympiádach z fyziky, matematiky, biológie a nemeckého jazyka svojimi výsledkami úspešne šírili a šíria dobré meno SR a regiónu od Austrálie cez Indiu, Tokio a Brusel až po Soul, Singapur (2006), Poľsko a Nemecko (2009). Na základe oficiálneho vyhodnotenia predmetových olympiád a súťaží KŠÚ v šk. r. 2010/2011 sa naša škola umiestnila na treťom mieste v Nitrianskom kraji z 96 stredných škôl kraja. 3. Výučba cudzích jazykov, výpočtovej techniky, iných odborných predmetov: Výučba cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk. Žiakom, ktorí sa učia nemecký jazyk, je umožnené získanie jazykového diplomu KMK 2. stupňa v rámci vyučovacieho procesu školy, jazykový diplom je uznaný ako náhrada MS z nemeckého jazyka. Dve jazykové laboratóriá sú zariadené modernou IKT, 4 odborné učebne na vyučovanie informatiky, ktorý predmet sa vyučuje v každom ročníku. Ďalšie odborné učebne sú k dispozícii pre predmety MAT, FYZ, CHEM a BIO. V novovybudovanej časti školy je umiestnená konferenčná miestnosť a knižnica na organizovanie besied, premietania filmov, prednášok, v dopoludňajších hodinách najmä na vyučovanie. 4. Medzinárodné aktivity školy: - Účasť v projekte eTwinning - 1. miesto o najlepší eTwinning projekt na Slovensku - Krajské kolo slovenskej recitačnej súťaže Dobré slovo pre žiakov ZŠ a 8 ročných gymnázií s VJM v SR a ZŠ s VJS v MR a v Rumunsku. - Jazykové exkurzie do Jazykovej školy Heidelberg Sprachinstitut - Družobné styky na základe vzájomnej dohody s Gymn. Szent István Budapest a Gymn. Árona Tamásiho v Odorheiu Secuiesc (Rumunsko) 5. Krúžková činnosť, športové aktivity školy: Na gymnáziu pracuje 45 krúžkov, s cieľom prípravy najtalentovanejších na predmetové a študijné olympiády, resp. doučovanie slabších žiakov. Záujmové krúžky hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečení voľnočasových aktivít žiakov (športové, jazykové, internetové, filmový klub, divadelné krúžky a pod.). 6. Možnosť stravovania, ubytovania: škola nedisponuje vlastným DM, stravovanie je zabezpečené v jedálni Gymnázia Ľ. J. Šuleka v areáli školy. 7. Možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce, resp. možnosti ďalšieho štúdia: vychádzajúc z profilu školy našou prvoradou úlohou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. V tejto oblasti už dlhé desaťročia dosahujeme pozitívne výsledky s úspešnosťou nad 97 %.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 2,1 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 51. miesto v rámci celého Slovenska.