Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať
Často kladené otázky   Údaje na stiahnutie   Metodika hodnotenia škôl   Vysvetlenie ukazovateľov

Často kladené otázky

1Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku (Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach; pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov, pričom mimoriadne výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch (výber zostavuje ministerstvo školstva; nie sú zahrnuté platené súťaže organizované súkromnými firmami). Nezamestnanosť absolventov má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Podrobné informácie o metodike (vrátane váh jednotlivých ukazovateľov a časového obdobia, ktoré sa berie do úvahy) možno nájsť tu.

2Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Do budúcnosti by k zlepšeniu výpovednej hodnoty rebríčkov mohlo významne prispieť ministerstvo školstva, pokiaľ by zaviedlo testovanie aj v 5. ročníku a tiež pri nástupe do školy (vedeli by sme tak zistiť pridanú hodnotu jednotlivých škôl), ďalej pokiaľ by sledovalo vzdelávacie cesty jednotlivých žiakov (poznali by sme úspešnosť absolventov pri prechode na vyšší stupeň vzdelávania), a tiež by zbieralo informácie o platoch absolventov stredných škôl (poznali by sme ich úspešnosť pri začlenení sa do pracovného trhu).

3Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?

Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

4Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce.

5Aké sú reakcie škôl na váš portál?

Viaceré školy s dobrými výsledkami považujú naše hodnotenie za akúsi satisfakciu za ich dlhoročné snaženie, ktoré možno predtým nebolo plne docenené. Rovnako tiež mnoho škôl často aj s priemernými výsledkami nás kontaktovalo a predložilo nám informácie o ich úspechoch, ktoré naša metodika nemusela zachytiť. Vo viacerých prípadoch školy využili možnosť zverejniť dodatočné informácie na internetovom profile svojej školy. To všetko sú znaky, že v školstve pracuje stále veľa ľudí, ktorí berú svoju prácu ako poslanie a záleží im na kvalite vyučovania, hoci aj nie sú napríklad finančne docenení.

6Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?

V aktuálnom hodnotení je určite nepríjemným prekvapením, že školy s vyššími zdrojmi na žiaka dosahujú mierne horšie výsledky. Systém financovania škôl v SR jednoducho výsledky neberie do úvahy. Ak sa ale neoplatí byť dobrý, ako potom môžeme očakávať, že uspejeme napríklad v medzinárodných testoch PISA? Stále sa tiež stretávame s nevôľou časti učiteľov byť hodnotení, nedôverou voči výsledkom testovania. Mnohé z výhrad sú opodstatnené v tom, že napríklad testy nedokážu zachytiť všetko. Preto sme hodnotenie rozšírili aj o mimoriadne výsledky žiakov či mieru nezamestnanosti absolventov. Priestor na zlepšovanie metodiky nepochybne stále existuje, v rozhodujúcej miere však závisí na dostupnosti dát, ktoré má alebo by mohol mať k dispozícii štát, ak by si kvalitné meranie výsledkov stanovil ako prioritu.

7Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Analyzovali sme výsledky škôl podľa zriaďovateľa a zistili sme, že nie je podstatné, či ide o verejné, súkromné alebo cirkevné školy. Rozdiely medzi výsledkami v závislosti od zriaďovateľa sú malé a to platí pre základné školy, stredné odborné školy aj gymnáziá. Dáta sme už pritom očistili o školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a tiež o externistov, ktorí zvyčajne dosahujú horšie výsledky a v minulosti napríklad umelo zhoršovali hodnotenie súkromných gymnázií.

Údaje na stiahnutie

Zoznam škôl so základnými údajmi

Metodika hodnotenia škôl

Úvod

Portál zobrazuje pri základných a stredných školách spolu 32 ukazovateľov. Nie všetky ukazovatele sú dostupné aj pre základné aj pre stredné školy - napríklad, maturity sa vykonávajú iba na stredných školách, kým Testovanie 9 iba na základných školách. Navyše, nie všetky prezentované ukazovatele vstupujú do celkového hodnotenia školy. Ukazovatele sú rozdelené do 9 oblastí - viď časť "vysvetlenie ukazovateľov".

Pri základných školách a špeciálnych základných školách vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia školy ukazovatele z oblastí "Testovanie 9" a "Mimoriadne výsledky", pri stredných odborných školách, špeciálnych stredných školách a gymnáziách sú to ukazovatele z oblastí "Maturity", "Mimoriadne výsledky" a "Nezamestnanosť absolventov". Portál počíta hodnotenie aj za ostatné oblasti, avšak toto hodnotenie nevstupuje do celkového hodnotenia školy, keďže nemusí dostatočne vypovedať o dosiahnutých výsledkoch žiakov.

Postup výpočtu hodnotenia za jednotlivé oblasti je pre všetky oblasti a všetky typy škôl veľmi podobný, celkové hodnotenie školy napokon vznikne ako vážený priemer hodnotení za vybrané oblasti.

Princíp hodnotenia

Základný princíp

Základný princíp je pre všetky oblastí rovnaký: hodnotenie danej oblasti vznikne ako jedna desatina váženého priemeru sub-hodnotení za najnovšie 4 roky s váhami 4 pre najnovší rok, 3 pre predchádzajúci rok, 2 pre ďalší rok a 1 pre štvrtý rok, pričom sub-hodnotenie oblasti je dané ako vážený priemer hodnotení všetkých ukazovateľov v danej oblasti. Hodnotenie ukazovateľa je dané ako

hodnotenie = min(10, max(0, 10 * (hodnota ukazovateľa - referenčené minimum pre školy daného typu) /
/ (referenčené maximum pre školy daného typu - referenčené minimum pre školy daného typu)))

To znamená, že pokiaľ je vypočítané hodnotenie záporné, upraví sa na 0, a naopak, pokiaľ je vypočítané hodnotenie väčšie ako 10, stanoví sa na 10. Hodnotenie každého ukazovateľa je teda napokon číslo od 0 po 10 a čím vyššie dosiahnuté číslo, tým lepšie hodnotenie. Pokiaľ nie je hodnotenie ukazovateľa dostupné pre žiadnu školu príslušného typu v danom roku (napr. nezamestnanosť absolventov šk. roku 2012/13, ktoré bude na základe metodiky dostupná až v októbri 2014), váha ukazovateľa v danom roku je rovná 0. Referenčné minimum je dané ako štvrtá najmenšia hodnota spomedzi všetkých škôl daného typu, referenčné maximum je dané ako 95-ty percentil spomedzi všetkých škôl daného typu.

Dňa 1.8.2015, keď bolo pridané čiastové hodnotenie za rok 2015 (maturity a Testovanie 9 za školský rok 2014/15, ostatné ukazovatele za predchádzajúci školský rok), došlo k zmene metodiky, podľa ktorej sa nanovo prepočítalo hodnotenie aj za všetky predchádzajúce roky. Zmena metodiky spočíva v tom, že kým pred 1.8.2015 sa hodnotenie každého ukazovateľa za každý rok počítalo ako [hodnota školy - minimum všetkých škôl daného typu]/[maximum - minimum], od 1.8.2015 sa namiesto maxima a minima berú do úvahy nové hranice: namiesto maxima je to 95-ty percentil, namiesto minima je to štvrtá najmenšia hodnota.

Hodnotenie škôl je tak odolnejšie vočí náhodným výkyvom spôsobeným extrémnymi hodnotami. Napríklad, ak by jedno gymnázium malo extrémne zle regionálne uplatnenie absolventov, všetky ostatné by v tomto hodnotení obstáli veľmi dobre. Alebo, naopak, ak by za jeden rok mala niektorá základná škola extrémne dobré výsledky z Testovania 9, všetkým ostatným by to pohoršilo.

Celkové hodnotenie získajú iba tie školy, ktoré majú dostatočný počet žiakov resp. absolventov:

Základný princíp je pre všetky oblastí rovnaký: hodnotenie danej oblasti vznikne ako jedna desatina váženého priemeru sub-hodnotení za najnovšie 4 roky s váhami 4 pre najnovší rok, 3 pre predchádzajúci rok, 2 pre ďalší rok a 1 pre štvrtý rok, pričom sub-hodnotenie oblasti je dané ako vážený priemer hodnotení všetkých ukazovateľov v danej oblasti. Hodnotenie ukazovateľa je dané ako

hodnotenie = 10 * (hodnota ukazovateľa - najhoršia dosiahnutá hodnota medzi školami daného typu) /
/ (najlepšia - najhoršia dosiahnutá hodnota medzi školami daného typu)

čo znamená, že hodnotenie každého ukazovateľa je číslo od 0 po 10 a čím vyššie dosiahnuté číslo, tým lepšie hodnotenie. Pokiaľ nie je hodnotenie ukazovateľa dostupné pre žiadnu školu príslušného typu v danom roku (napr. nezamestnanosť absolventov šk. roku 2012/13, ktoré bude na základe metodiky dostupná až v októbri 2014), váha ukazovateľa v danom roku je rovná 0. Celkové hodnotenie získajú iba tie školy, ktoré majú dostatočný počet žiakov resp. absolventov:

Výnimky

Výpočet hodnotenia pre niektoré oblasti, a teda aj ukazovatele, sa mierne odlišuje od základného princípu:


Hodnotenie jednotlivých oblastí

Testovanie 9

 • Slovenský jazyk50 %
 • Matematika50 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: za posledné 4 roky spolu aspoň 80 žiakov testovaných z matematiky a slovenského jazyka

Maturity

 • Slovenský jazyk16,6 %
 • Matematika16,6 %
 • Anglický jazyk B116,6 %
 • Anglický jazyk B216,6 %
 • Nemecký jazyk B116,6 %
 • Nemecký jazyk B216,6 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: za posledné 4 roky spolu aspoň 80 maturantov zo slovenského jazyka a 80 maturantov z cudzích jazykov

Nezamestnanosť absolventov

 • Nezamestnanosť absolventov0 %
 • Regionálne uplatnenie100 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 80 absolventov spolu za posledné 4 roky

Prijímanie na VŠ

 • Podiel absolventov prijatých na VŠ50 %
 • Úspešnosť prijímania na VŠ50 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 40 absolventov alebo 20 absolventov prijatých na VŠ spolu za posledné 4 roky

Inšpekcia

 • Riadenie školy14,3 %
 • Podmienky výchovy a vzdelávania14,3 %
 • Výchovno-vzdelávací proces14,3 %
 • 9. ročník Slovenský jazyk14,3 %
 • 4. ročník Prírodoveda14,3 %
 • 9. ročník Fyzika14,3 %
 • 9. ročník Prírodopis14,3 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: žiadne

Mimoriadne výsledky

 • Mimoriadne výsledky žiakov14,3 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 80 žiakov spolu za posledné 4 roky

Účasti na súťažiach

 • Počet účastí na súťažiach33,3 %
 • Komparo - Matematika33,3 %
 • Komparo - Slovenský jazyk33,3 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: žiadne

Pedagogický zbor

 • Počet učiteľov na 100 žiakov60 %
 • Využívanie IKT20 %
 • Podiel kvalifikovaných pedagógov20 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 40 učiteľov spolu za posledné 4 roky

Finančné zdroje

 • Zdroje na žiaka80 %
 • Vlastné zdroje školy20 %
kritériá pre priradenie hodnotenia: aspoň 80 žiakov spolu za posledné 4 roky


Celkové hodnotenie

V prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa namiesto ukazovateľa "Slovenský jazyk" berú do úvahy dva ukazovatele "Slovenský jazyk a slovenská literatúra" a "Maďarský jazyk" s polovičnou váhou.

Základné školy

Testovanie 980 %
 • Matematika50 % * počet testovaných žiakov
 • Slovenský jazyk50 % * počet testovaných žiakov
Mimoriadne výsledky20 %
 • Mimoriadne výsledky100 %

Stredné odborné školy

Maturity40 %
 • Matematika16,6 % * počet testovaných žiakov
 • Slovenský jazyk16,6 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B116,6 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B216,6 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B116,6 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B216,6 % * počet testovaných žiakov
Mimoriadne výsledky10 %
 • Mimoriadne výsledky100 %
Nezamestnanosť absolventov50 %
 • Nezamestnanosť absolventov oproti okresnému priemeru100 %

Gymnáziá

Maturity60 %
 • Matematika16,6 % * počet testovaných žiakov
 • Slovenský jazyk16,6 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B116,6 % * počet testovaných žiakov
 • Anglický jazyk B216,6 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B116,6 % * počet testovaných žiakov
 • Nemecký jazyk B216,6 % * počet testovaných žiakov
Mimoriadne výsledky15 %
 • Mimoriadne výsledky100 %
Nezamestnanosť absolventov25 %
 • Nezamestnanosť absolventov oproti okresnému priemeru100 %

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie sa týka iba celkového hodnotenia školy a neplatí pre hodnotenie jednotlivých oblastí.

0,0 - 0,9 škola s veľmi zlými výsledkami žiakov
1,0 - 1,9 škola s veľmi zlými výsledkami žiakov
2,0 - 2,9 škola so zlými výsledkami žiakov
3,0 - 3,9 škola s podpriemernými výsledkami žiakov
4,0 - 4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov
5,0 - 5,9 škola s dobrými výsledkami žiakov
6,0 - 6,9 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
7,0 - 7,9 škola s výbornými výsledkami žiakov
8,0 - 8,9 škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
9,0 - 10 škola s excelentnými výsledkami žiakov

Vysvetlenie ukazovateľov

Testovanie 5

1Slovenský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Testovaní 5 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

2Matematika

Výsledky základných škôl v Testovaní 5 z predmetu Matematika. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

3Maďarský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Testovaní 5 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

4Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v testovaní z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Testovanie 9

5Slovenský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Testovaní 9 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

6Matematika

Výsledky základných škôl v Testovaní 9 z predmetu Matematika. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

7Maďarský jazyk

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Testovaní 9 z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

8Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Výsledky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Testovaní 9 z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testovania.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Maturity

9Slovenský jazyk

Výsledky stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

10Matematika

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Matematika. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

11Maďarský jazyk

Výsledky stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Maďarský jazyk. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

12Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Výsledky stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

13Anglický jazyk B1

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Anglický jazyk, úroveň B1. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

14Anglický jazyk B2

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Anglický jazyk, úroveň B2. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

15Nemecký jazyk B1

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Nemecký jazyk, úroveň B1. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

16Nemecký jazyk B2

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Nemecký jazyk, úroveň B2. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.
Po školský rok 2012/13 (vrátane) boli dostupné iba súhrnné údaje za školy, ktoré mali žiakov aj denného, aj externého štúdia. Počnúc šk. rokom 2013/14 sú už dostupné aj údajne zvlášť len za žiakov denného štúdia. Takéto údaje zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto sme od šk. roku 2013/14 prešli na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Pridaná hodnota

17Pridaná hodnota zo slovenského jazyka

Výsledky stredných škôl v oblasti pridanej hodnoty za predmet slovenský jazyk. Výsledok školy vypovedá o tom, ako sa za 4 roky v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu, pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou.
interval: nie je pevne určený; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: -
zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, www.nucem.sk

Nezamestnanosť absolventov

18Nezamestnanosť absolventov

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Stav evidencie na úradoch práce sa sleduje k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium.
interval: 0 % až 100 %; nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, www.upsvar.sk

19Regionálne uplatnenie

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie v pomere k miere evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa nachádza príslušná škola. Stav evidencie na úradoch práce aj miera nezamestnanosti v okrese sa sledujú k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: -
zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, www.upsvar.sk

Prijímanie na VŠ v SR

20Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí boli pre nasledujúci akademický rok prijatí na aspoň jednu vysokú školu v SR, na všetkých absolventoch školy. Poznámka: u škôl, na ktorých žiaci nemusia štúdium ukončiť maturitnou skúškou, je typicky tento podiel nižší, keďže podmienkou prijatia na vysokú školu je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky.
interval: Interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

21Úspešnosť prijímania na VŠ v SR

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí boli pre nasledujúci akademický rok prijatí na aspoň jednu vysokú školu v SR, z tých absolventov, ktorí sa na aspoň jednu školu hlásili.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

Inšpekcia

22Riadenie školy

Výsledky školy predstavujú hodnotenie stavu a úrovne pedagogického riadenia Štátnou školskou inšpekciou. Oblasť hodnotenia zahŕňa kritériá hodnotenia - školský vzdelávací program, pedagogické riadenie, vnútorný systém kontroly a hodnotenia, klíma a kultúra školy a služby školy. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2006/07 a končí príslušným vybraným školským rokom. Výsledky inšpekcií vykonaných do školského roku 2007/08 sme preškálovali tak, aby boli dosiahnuteľné na intervale 0 % až 100 %.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

23Podmienky výchovy a vzdelávania

Výsledky školy predstavujú hodnotenie stavu a úrovne podmienok výchovy a vzdelávania Štátnou školskou inšpekciou. Oblasť hodnotenia zahŕňa kritériá hodnotenia - personálne podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky, využitie materiálno-technických podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2006/07 a končí príslušným vybraným školským rokom. Výsledky inšpekcií vykonaných do školského roku 2007/08 sme preškálovali tak, aby boli dosiahnuteľné na intervale 0 % až 100 %.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

24Výchovno-vzdelávací proces

Výsledky školy predstavujú hodnotenie priebehu výchovy a vzdelávania. Oblasť hodnotenia zahŕňa kritériá hodnotenia - vyučovanie učiteľom a učenie sa žiakov. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2006/07 a končí príslušným vybraným školským rokom. Výsledky inšpekcií vykonaných do školského roku 2007/08 sme preškálovali tak, aby boli dosiahnuteľné na intervale 0 % až 100 %.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

259. ročník Slovenský jazyk

Výsledky žiakov 9. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Slovenský jazyk a literatúra (u škôl s iným vyučovacím jazykom ako slovenským z predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra). Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

264. ročník Prírodoveda

Výsledky žiakov 4. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Prírodoveda. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

279. ročník Fyzika

Výsledky žiakov 9. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Fyzika. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

289. ročník Prírodopis

Výsledky žiakov 9. ročníka základnej školy vo vedomostných testoch zadaných Štátnou školskou inšpekciou z predmetu Prírodopis. Za výsledok školy vo vybranom školskom roku považujeme výsledok dosiahnutý v rámci ostatnej vykonanej inšpekcie počas obdobia, ktoré začína školským rokom 2008/09 a končí príslušným vybraným školským rokom.
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: %
zdroj: Štátna školská inšpekcia, www.ssiba.sk

Mimoriadne výsledky

29Mimoriadne výsledky žiakov

Objem finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch podľa zoznamu ministerstva školstva. Sumy sú uvádzané v prepočte na jedného žiaka školy a vzťahujú sa na kalendárny rok, ktorý sa začína počas školského roku, ku ktorému sú uvedené údaje priradené. Poznámka: pri výpočte sa berie do úvahy celkový počet žiakov školy (vrátane žiakov v špeciálnych triedach, ak ich škola má). Zoznam zohľadňovaných súťaží môžno nájsť na https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: €
zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, www.minedu.sk

Účasti na súťažiach

30Počet účastí na súťažiach

Informácia o počte testov a súťaží, do ktorých sa škola zapojila. Sledovanú množinu tvoria testy a súťaže vykonávané organizáciou EXAM testing a zapojenie sa do týchto testov a súťaží je dobrovoľnou aktivitou školy. Základné školy sa môžu zapojiť najviac do 9 testov a súťaží - testy Komparo ZŠ-T-5, Komparo ZŠ-T-6, Komparo ZŠ-T-8, Komparo ZŠ-T-9 a súťaže Maksík, Maks, Klokan, Expert a Všetkovedko. V školskom roku 2008/09 súťaž Všetkovedko neprebehla, maximálny počet testov a súťaží bol 8. Stredné školy sa môžu zapojiť do 2 súťaží - Klokan a Expert. Pre účel tohto indikátora považujeme všetky gymnáziá, aj osemročné, za stredné školy a teda sledujeme iba ich účasť v súťažiach Klokan a Expert.
interval: 0 až 9 resp. 0 až 2 (viď opis indikátora); vyššia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: -
zdroj: EXAM testing, www.exam.sk

31Komparo - Matematika

Dosiahnuté umiestnenia základných škôl, ktoré sa zapojili do Kompara v 5., 6., 8. či 9. ročníku z predmetu Matematika. Bonifikuje sa každé umiestnenie školy v hornej štvrtine každého rebríčka škôl v rámci SR. Najvyššie hodnotenie, ktoré môže škola dosiahnuť je 4, a to v prípade, ak sa zúčastní Kompara vo všetkých dostupných ročníkoch a zároveň sa v každom umiestni medzi najlepšou štvrtinou hodnotených základných škôl v SR.
interval: 0 až 4; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: -
zdroj: EXAM testing, www.exam.sk

32Komparo - Slovenský jazyk

Dosiahnuté umiestnenia základných škôl, ktoré sa zapojili do Kompara v 5., 6., 8. či 9. ročníku z predmetu Slovenský jazyk. Bonifikuje sa každé umiestnenie školy v hornej štvrtine každého rebríčka škôl v rámci SR. Najvyššie hodnotenie, ktoré môže škola dosiahnuť je 4, a to v prípade, ak sa zúčastní Kompara vo všetkých dostupných ročníkoch a zároveň sa v každom umiestni medzi najlepšou štvrtinou hodnotených základných škôl v SR.
interval: 0 až 4; vyššia hodnota predstavuje lepší výsledok
jednotka: -
zdroj: EXAM testing, www.exam.sk

Pedagogický zbor

33Počet učiteľov na 100 žiakov

Počet učiteľov v prepočte na 100 žiakov školy. Pre účel tohto ukazovateľa sa počtom učiteľov myslí súčet počtov interných učiteľov, externých učiteľov a majstrov odborného výcviku. Počty učiteľov a žiakov sú sledované k 15. septembru príslušného školského roku. Poznámka: počet učiteľov sa vzťahuje na výučbu okrem výučby v špeciálnych triedach (ak škola také triedy má), a preto aj počet žiakov školy vstupujúci do výpočtu zahŕňa iba tých žiakov školy, ktorí nepatria do špeciálnych tried.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

34Využívanie IKT

Podiel učiteľov školy využívajúcich informačné a komunikačné technológie (IKT) pravidelne pri vyučovaní informatiky či iných predmetov. Poznámka: indikátor sa vzťahuje na učiteľov, ktorí zabezpečujú výučbu okrem výučby v špeciálnych triedach (ak škola také triedy má).
interval: 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: %
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

35Podiel kvalifikovaných pedagógov

Podiel kvalifikovaných pedagógov školy na základe Výkazu o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov za jednotlivé základné a stredné školy na Slovensku. Údaje sú sledované k 30. novembru príslušného školského roku.
interval: 0 % až 100 %; 0 % až 100 %; vyššia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: %
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

Finančné zdroje

36Zdroje na žiaka

Objem finančných zdrojov, ktoré majú školy k dispozícii na svoju prevádzku na obdobie jedného roka. Sumy sú uvádzané v prepočte na jedného žiaka školy a vzťahujú na kalendárny rok, ktorý sa začína počas školského roku, ku ktorému sú uvedené údaje priradené. Poznámka: pri výpočte sa berie do úvahy celkový počet žiakov školy (vrátane žiakov v špeciálnych triedach, ak ich škola má). Poznámka: podľa našich informácii, tieto zdroje nemusia zahŕňať zdroje z "európskych projektov".
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); nižšia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: €
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

37Vlastné zdroje školy

Objem finančných zdrojov, ktoré majú školy k dispozícii na svoju prevádzku na obdobie jedného roka, ktoré nepochádzajú zo štátneho rozpočtu, v pomere k finančným zdrojom zo štátneho rozpočtu. Sumy sa vzťahujú na kalendárny rok, ktorý sa začína počas školského roku, ku ktorému sú uvedené údaje priradené.
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia); vyššia hodnota predstavuje lepší stav
jednotka: -
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

Ostatné ukazovatele

38Počet žiakov

Počet denných a externých žiakov školy spolu
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

39Počet externých žiakov

Počet externých žiakov
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

40Podiel externých žiakov

Počet externých žiakov na počte všetkých žiakov
interval: 0 % až 100 %
jednotka: %
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

41Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia

Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

42Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia

Podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na počte všetkých žiakov
interval: 0 % až 100 %
jednotka: %
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk

43Počet pedagógov

Počet pedagógov
interval: 0 a viac (bez horného ohraničenia)
jednotka: -
zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, www.uips.sk